Undervisningstimer pr uke:

1. – 4. har totalt 21,5 timer (60 min) pr. uke. Skoledagene varer fra 08.45 til 13.30 mandag og 08.45 til 14.30 tirsdag til fredag.

Organisering av undervisning:

For skoleåret 2016-17 er 1. til 4. trinn delt i to aldersblandete grupper (1.-2. klasse og 3.-4. klasse) med hver sin kontaktlærer.

Elevene får ukeplan med lekser hver mandag. Her finner foresatte og elever informasjon om hva som arbeides med i løpet av uka/perioden. Skolen er i ferd med å etablere Office 365 og Skooler som sin nettportal. Informasjon om når den er ferdig etablert vil bli publisert her på hjemmesiden.

Hvert semester har elevene en vurderingssamtale med sin kontaktlærer. Elev og kontaktlærer samtaler om skolearbeidet og det sosiale. Slik får eleven tett oppfølging noe som muliggjør endringer dersom det er behov. Som en oppfølging av elevsamtalene inviteres foresatte til å delta på en utviklingssamtale med eleven.

Hvordan arbeider vi i 1.-2. klasse?

1.-2. klasse arbeider tett sammen i de fleste fag. Elevene har norsk og matematikk i rene aldersklasser. I de fleste timer er det to lærere til stede, noe som muliggjør stor grad av tilpasset undervisning. De har også en del uteskole og hver uke bruker de fast nærområdet Wimbleon Common. Da er det enten frilek, kroppsøving eller naturfag.

Hvordan arbeider vi i 3.-4. klasse?

Eleven i 3.-4. klasse får hver uke et arbeidsprogram med oppgaver de må gjøre på skolen og hjemme. Dette medfører del ansvar for egen læring når de arbeider individuelt og bidrar til at elevene utvikler evne til å strukturere og prioritere eget arbeid..

Hvordan arbeider vi individuelt og på tvers av aldersgrupper?

Fra tid til annen arbeider vi med felles temaer. Vi ønsker å utvikle elevenes kreativitet, undring og nysgjerrighet gjennom kultur, litteratur, engasjement og praktisk arbeid.  Noen av temaene utforskes i egne klasser mens andre arbeides med på tvers av aldersgruppene og inkluderer hele skolen.

Undervisning på engelsk

Elevene i 1.-4. har 2,5 timer engelsk hver uke. En engelskspråklig lærer underviser, men det er alltid en norsk lærer til stede i timene. Denne skal støtte og bidra til at alle elevene får utbytte av undervisningen.

Hovedmålet for 1. trinn er å introdusere elevene til det engelske språket. Muntlige aktiviteter som rim og regler, leker, sanger og musikk står sentralt.

Fra 2. trinn begynner vi med mer regelmessig lesing i engelsk. Vi bruker «The Oxford Reading Tree” som har tilpasset lesestoff for elever på forskjellig nivå.

På 3. trinn arbeider vi gradvis med mer lesing. Også her bruker vi  “The Oxford Reading Tree”. Målet er at innen 5. trinn skal de fleste elevene ha utviklet seg til et nivå der de kan lese vanlig engelsk litteratur tilpasset aldersgruppen.

Vi introduserer også akriftlig engelsk på 3.-4. trinn. Målet er at elevene skal bli i stand til å skrive enkle tekster på engelsk.

Fra 4. trinn utfordrer viogså elevene på innhold i det de skriver. Alle elevene i 3.-4. klasse har ukentlig staveprøve. Målet er å kunne skrive korrekt engelsk og ha etablert et godt ordforråd. Elevene på 3.-4. trinn har anledning til å ta PETeller KET prøven hvis de ønsker.

I tillegg blir elevene undervist i kunst & håndverk på engelsk og fra tid til annen kommer eksterne instruktører i kroppsøving og har timer. Også i disse timene har vi norsktalende lærere tilstede.

Ekskursjoner/aktviteter

Vi tilstreber å bruke det store mangfoldet som London består av. Vi besøker historiske bygninger, museumer, kunstgallerier, teatere og forskjellige gudshus som del av undervisningen. Vi engasjerer også instruktører for ulike aktiviteter i kroppsøving slik som klatring, svømming, street dancing, fekting, tennis, cricket, rugby og fotball. I tillegg arrangerer vi hvert år ulike aktivitetsdager slik som skøytedag, natursti, idrettsdag og juleverksted.