Undervising image

 

Undervisning pr. uke:

5.-7. trinn har totalt 24,5 klokketimer pr. uke. Skoledagen er fra kl. 08.45 til 14.30 eller 15.30. Elevene har tilbud om leksehjelp. 

 

Praktisk organisering:

Elevene på 5.-7. trinn har felles klasserom og en kontaktlærer.

Hver høst og vår utarbeides det en temaplan. Her får elevene og de foresatte informasjon om hva vi skal jobbe med i de ulike periodene. Temaplanen blir så brutt ned i ukeplaner som elevene får utdelt hver mandag. Disse ukeplanene har tre vanskelighetsgrader, blå, gul og rød. Alle elevene må bli ferdige med de blå oppgavene til fredag. De gule og røde oppgavene er mer krevende og bidrar til å gi den enkelte elev differensiert undervisning. De røde oppgavene er for en stor del problemløsningsoppgaver, og krever at eleven benytter seg av andre kilder enn lærebøkene. 

En gang i halvåret har elevene gjennomgang med sin kontaktlærer. Gjennomgangen fungerer som en elevsamtale der eleven og læreren sammen går gjennom elevens arbeid og trivsel. På denne måten får eleven tett oppfølging som igjen gir rom for individuell tilpasning. To ganger i året inviterer vi også foresatte til utviklingssamtaler, der elev lærer og foresatte er tilstede.

 

Hvordan jobber vi?

I perioder arbeider vi temabasert på tvers av fagene. Vi ønsker da å utvikle elevenes kreativitet, undring og nysgjerrighet gjennom kultur, litteratur, engasjement og praktisk arbeid. En del av disse temaene arbeides med i de enkelte klassene, mens andre arbeides det på tvers av trinn – og inkluderer hele eller deler av skolen.

 

Engelskundervisning

 Undervising image

Elevene får et utvidet engelsktilbud på mellomtrinnet. Trinnet har to engelsklærere; en norsk- og en engelskspråklig. Dette er for å sikre at alle får like stort utbytte av undervisningen. I tillegg til skoletimer i faget har elevene enten KET, PET, FCE eller CAE-kurs hver uke. Dette er en forberedelse til eksterne eksamener utarbeidet for utenlandsstudenter av ’University of Cambridge’. Disse eksamenene reflekterer elevens evne til å uttrykke seg i hverdagslivet på sitt andrespråk. Eksamen er frivillig. Vi jobber også med lesetrening i timene. Her benytter vi oss av ”Oxford Reading Tree”, som tilbyr differensierte bøker for elever på ulike nivå. De elevene som har ”vokst ut av ” disse får hjelp til å finne engelske bøker på sitt nivå i skolens bibliotek. Alle elevene på trinnet har ukentlige ”Spelling tests”, der målet er å rette opp rettskrivingen og utvide ordforrådet på engelsk. I tillegg har elevene kunst og håndverk på engelsk. I perioder brukes også engelsk i andre fag og emner. Også i disse fagene vil det være norskspråklig lærer tilstede for å sikre at alle elevene får utbytte av undervisningen.

 

Fremmedspråk

Fra skoleåret 2011-2012 har det vært innført fremmedspråk for alle elever på 5.-7. trinn. Elevene har to timer undervisning hver uke. Det er utviklet en egen læreplan som finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. Skolen har tilbudt fransk, spansk og tysk avhengig av lærerdekning.

 

Ekskursjoner/aktiviteter

Vi legger vekt på å dra nytte av det store mangfoldet som finnes i London. Derfor besøker vi blant annet både historiske bygninger, muséer, kunstgallerier, teater og ulike trossamfunn som et ledd i undervisningen. 

Vi leier også inn instruktører i forskjellige aktiviteter i kroppsøving. I skoleåret 2012-2013 har vi blant annet leid inn instruktører i både klatring, svømming, streetdance og fekting. Tidligere har det også vært aktiviteter som blant annet tennis, cricket, rugby og fotball. 

Hver høst drar også elevene i 5. til 7. trinn på PGL leirskole i Sør-England. Her får elevene utfordre seg fysisk og mentalt, og det blir lagt vekt på sosiale aktiviteter på kveldene. 

I tillegg arrangerer skolen hvert år aktivitetsdager som f.eks. skøytedag, natursti, juleverksted og karneval.