Undervisningstimer pr uke:

5. – 7. har totalt 23,5 timer (60 min) pr. uke. Skoledagene varer fra 08.45 til 13.30 mandag, 08.45 til 15.30 tirsdag til torsdag og 08.45-14.30 fredag. Elevene har også tilbud om leksehjelp og 5-6. har 1 time fysisk aktivitet i uka.

Organisering av undervisning:

For skoleåret 2016-17 er 5.-7. trinn delt i to grupper (5. klasse og 6.-7. klasse) med hver sin kontaktlærer.

Hvert semester lages det en temaplan. Her finner foresatte og elever informasjon om hva som arbeides med i perioden. Temaplanen er brutt ned i en ukeplan som gis ut hver mandag. Ukeplanen er delt inn i tre vanskelighetsgrader: blå, gul og rød. Innen fredag må alle ha fullført blå oppgaver. De gule og røde oppgavene gir større utfordringer. De røde oppgavene er kun problemløsningsoppgaver som krever at elevene bruker andre kilder i tillegg til læreboka. Skolen er i ferd med å etablere Office 365 og Skooler som sin nettportal. Informasjon om når den er ferdig etablert vil bli publisert her på hjemmesiden.

Hvert semester har elevene en vurderingssamtale med sin kontaktlærer. Elev og kontaktlærer samtaler om skolearbeidet og det sosiale. Slik får eleven tett oppfølging noe som muliggjør endringer dersom det er behov. Som en oppfølging av elevsamtalene inviteres foresatte til å delta på en utviklingssamtale med eleven.

Hvordan arbeider vi individuelt og på tvers av aldersgrupper?

Fra tid til annen arbeider vi med felles temaer. Vi ønsker å utvikle elevenes kreativitet, undring og nysgjerrighet gjennom kultur, litteratur, engasjement og praktisk arbeid.  Noen av temaene utforskes i egne klasser mens andre arbeides med på tvers av aldersgruppene og inkluderer hele skolen.

Undervisning på engelsk

Elevene har utvidet timetall i engelsk. Det er en engelsktalende og en norsktalende lærer i alle engelsktimer slik at det sikres at alle elever får utbytte av undervisningen. I tillegg til emnene i faget har elevene enter KET, PET, FCE eller CAE timer hver uke. Dette er forberedelse til eksamener tilrettelagt av Universitetet i Cambridge for utenlandske studenter i UK. Bestått eksamen viser hvilket nivå eleven mestrer når det gjelder å uttrykke seg i dagliglivet på engelsk som andrespråk.  Det er frivillig å ta disse eksamenene. Vi øver også på lesing av engelsk og vi bruker «The Oxford reading Tree» som tilbyr differensierte bøker for elever på forskjellig nivå. Elever som har utviklet seg forbi øverste nivå får hjelp og veiledbing til å velge engelsk litteratur fra skolebiblioteket. Alle elevene har ukentlige staveprøver der målet er å forbedre staveferdighetene og øke ordforrådet i engelsk. Av og til blir engelsk brukt i andre fag og emner. Også her vil det være en norsktalnde lærer tilstede.

2. fremmedspråk

Fra skoleåret 2012-2013 ble 2. fremmedspråk introdusert som et prøveprosjekt for 5.-7. trinn. Eleven har 1 time i uka i enten tysk eller spansk.

Ekskursjoner/aktviteter

Vi tilstreber å bruke det store mangfoldet som London består av. Vi besøker historiske bygninger, museumer, kunstgallerier, teatere og forskjellige gudshus som del av undervisningen. Vi engasjerer også instruktører for ulike aktiviteter i kroppsøving slik som klatring, svømming, street dancing, fekting, tennis, cricket, rugby og fotball. I tillegg arrangerer vi hvert år ulike aktivitetsdager slik som skøytedag, natursti, idrettsdag og juleverksted.

Hver høst drar elevene i 5.-7. klasse på PGL, en aktivitetsleir sør i England. Det kan sammenliknes med norsk leirskole. Det er en viktig del i arbeidet med å etablere nye og gamle elever til én gruppe så tidlig som mulig. Elevene blir utfordret både fysisk og mentalt i løpet av oppholdet.