Undervisningstimer pr uke:

1. – 4. har totalt 21,5 timer (60 min) pr. uke. Skoledagene varer fra kl. 08.45 til kl. 14.30 mandag til torsdag, og deretter er det  tilbud om leksehjelp og SFO.  På fredager slutter elevene kl. 14.30.

Organisering av undervisning:

For skoleåret 2018-19 er 1. til 4. trinn delt i to aldersblandete grupper (1.-2. klasse og 3.-4. klasse) med hver sin kontaktlærer.

Elevene får ukeplan med lekser hver mandag. Her finner foresatte og elever informasjon om hva som arbeides med i løpet av uka/perioden. Skolen bruker O365 og Skooler som sin læringsplattform. All informasjon fra skolen sendes ut via SKOOLER.

Hvert semester har elevene en elevstyrt utviklingssamtale med sin kontaktlærer. Elev og kontaktlærer samtaler om skolearbeidet og det sosiale. Slik får eleven tett oppfølging noe som muliggjør endringer dersom det er behov. Foresatte er tilstede på denne samtalen.

Hvordan arbeider vi i 1.-2. klasse?

1.-2. klasse arbeider tett sammen i de fleste fag. I mange timer er det to lærere til stede, noe som muliggjør stor grad av tilpasset undervisning. Det er uteskole en dag i uken.

Hvordan arbeider vi i 3.-4. klasse?

3.-4. klasse har de fleste timer sammen, men er delt etter klassetrinn i norsk og matematikk.

Hvordan arbeider vi individuelt og på tvers av aldersgrupper?

Fra tid til annen arbeider vi med felles temaer. Vi ønsker å utvikle elevenes kreativitet, undring og nysgjerrighet gjennom kultur, litteratur, engasjement og praktisk arbeid.  Noen av temaene utforskes i egne klasser mens andre arbeides med på tvers av aldersgruppene og inkluderer hele skolen.

Undervisning på engelsk

Elevene i 1.-4. har utvidet timetall i forhold til norsk skole, med 2,5 time engelsk hver uke. En engelskspråklig lærer underviser, men det er alltid en norsk lærer til stede i timene. Denne skal støtte og bidra til at alle elevene får utbytte av undervisningen.

Hovedmålet for 1. trinn er å introdusere elevene til det engelske språket. Muntlige aktiviteter som rim og regler, leker, sanger og musikk står sentralt.

Fra 2. trinn begynner vi med mer regelmessig lesing i engelsk. Vi bruker «The Oxford Reading Tree” som har tilpasset lesestoff for elever på forskjellig nivå.

På 3. trinn arbeider vi gradvis med mer lesing. Også her bruker vi  “The Oxford Reading Tree”. Målet er at  i senere klassetrinn skal de fleste elevene ha utviklet seg til et nivå der de kan lese engelsk litteratur tilpasset aldersgruppen.

Vi introduserer også skriftlig engelsk på 3.-4. trinn. Målet er at elevene skal bli i stand til å skrive enkle tekster på engelsk.

Fra 4. trinn utfordrer vi også elevene på innhold i det de skriver. Alle elevene i 3.-4. klasse har ukentlig staveprøve. Målet er å kunne skrive korrekt engelsk og ha etablert et godt ordforråd. Elevene på 3.-4. trinn har anledning til å ta Cambridge ESOL KET-prøven hvis de ønsker og er klare for denne.

Ekskursjoner/aktviteter

Vi tilstreber å bruke det store mangfoldet som London består av. Vi besøker historiske bygninger, museumer, kunstgallerier, teatere og forskjellige gudshus som del av undervisningen. Vi engasjerer også instruktører for ulike aktiviteter i kroppsøving slik som klatring, svømming, street dancing, fekting, tennis, cricket, rugby og fotball. I tillegg arrangerer vi hvert år ulike aktivitetsdager som skøytedag, natursti, idrettsdag og juleverksted.