Undervisningstimer pr uke:

8. – 10. har totalt 24,5 timer  pr. uke. Skoledagene varer fra 08.45 til 15.30 mandag til torsdag og 08.45-14.30 fredag.
8.-10. én gruppe med sin egen kontaktlærer.Hvert semester lages det en temaplan. Her finner foresatte og elever informasjon om hva som arbeides med i perioden. Temaplanen er brutt ned i en ukeplan som gis ut hver mandag. Her står det hvilke emner og oppgaver de skal arbeide med og dato og tid for ekskursjoner, prøver og frister for innleveringer.Hvert semester har elevene en vurderingssamtale med sin kontaktlærer. Elev og kontaktlærer samtaler om skolearbeidet og det sosiale. Slik får eleven tett oppfølging noe som muliggjør endringer dersom det er behov. Som en oppfølging av elevsamtalene inviteres foresatte til å delta på en utviklingssamtale med eleven.

Hvordan arbeider vi individuelt og på tvers av aldersgrupper?

Fra tid til annen arbeider vi med felles temaer. Vi ønsker å utvikle elevenes kreativitet, undring og nysgjerrighet gjennom kultur, litteratur, engasjement og praktisk arbeid.  Noen av temaene utforskes i egne klasser mens andre arbeides med på tvers av aldersgruppene og inkluderer hele skolen.

Organisering av undervisning:

Undervisning på engelsk

Elevene har et utvidet timetall i engelsk. Alle får 3 timer engelsk pr. uke. Skolen tilbyr undervisning i Cambridge ESOL en gang i uka som del av forberedelse til eksamen utviklet ved Universitetet i Cambridge for utenlandske studenter i UK. Bestått eksamen viser hvilket nivå eleven mestrer når det gjelder å uttrykke seg i dagliglivet på engelsk som andrespråk.  Det er frivillig å ta disse eksamenene.

Elevresultater

Karaktergjennomsnittet for elevene på ungdomsskolen ligger over det nasjonale gjennomsnittet for norske offentlige og private skoler.

2. fremmedspråk

Vi tilbyr spansk, fransk og tysk som valgfag i tillegg til engelsk fordypning.

Valgfag

Alle elever på 8.-10. trinn må velge blant to valgfag som skolen tilbyr; teknologi i praksis og fysisk aktivitet og helse.

Avgangsfag

Alle fag unntatt Mat & Helse er avgangsfag i 10. klasse. Standpunkt for disse fagene settes sent på våren. Mat & helse er avgangsfag i 9. klasse.

Elever som har avsluttet et fag på en annen skole beholder standpunkt som ble gitt. Dette gjelder også for våre elever i faget mat & helse dersom ny skole har dette faget på 10. trinn.

Det er andre regler for valgfag da elever kan velge å bytte eller fortsette valgfaget i løpet av ungdomstrinnet.

Ekskursjoner/aktviteter

Vi tilstreber å bruke det store mangfoldet som London består av. Vi besøker historiske bygninger, museumer, kunstgallerier, teatere og forskjellige gudshus som del av undervisningen. Vi engasjerer også instruktører for ulike aktiviteter i kroppsøving slik som klatring, svømming, street dancing, fekting, tennis, cricket, rugby og fotball. I tillegg arrangerer vi hvert år ulike aktivitetsdager slik som skøytedag, natursti, idrettsdag og juleverksted.

Vi organiserer også et utenlandsopphold hvert år der vi besøker Tyskland, Spania og Frankrike på rundgang. Utenlandsoppholdet er forankret i læreplanen for språkfaget tilhørende det landet som blir besøkt i tillegg til å bygge opp et sterkt samhold blant elevene i læringsmiljøet.