Den Norske skolen i London forholder seg til læreplanverket i Kunnskapsløftet, og lager sine årsplaner og temaplaner ut ifra denne.

De fem grunnleggende ferdighetene; muntlig, lese, skrive, regne og digitale ferdigheter, står sentralt i læreplanen og er integrert i kompetansemålene. Læreplanen har som mål at alle elever tilegner seg de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag for slik å kunne tilegne seg livslang læring etter endt utdanning.

De grunnleggende ferdighetene står sentralt i skolens vurdering for læring i alle fag og har hovedfokus i utviklingssamtalene hvert halvår mellom lærer, elev og foresatt.

Lærerne har et sterkt fokus på differensiering i undervisningen og bruker ulike metoder innen vurdering for læring. Du kan se vårt regelverk for Vurdering for læring under regelverksfanen.

Vi vektlegger i tillegg de britiske verdiene; demokrati, respekt for loven, individuell frihet og gjensidig respekt og toleranse for ulike tro og livssyn.